INTER BIKE - Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Projekta

Povzetek projekta

Glavni namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Predvidene aktivnosti so: izdelava načrta glavne kolesarske trase z navezavami na lokalne poti in intermodalne povezave, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje od Ravenne do Kranjske Gore, priprava študije s predlom enotnega sistema označevanja poti, gradnja posameznih manjkajočih odsekov poti, vzpostavitev spremljajoče infrastrukture, priprava podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem, vzpostavitev spletne strani, priprava štirijezičnega kolesarskega vodnika z zemljevidom ter promocija projekta v javnosti. Celotna vrednost projekta znaša 3.514.000 EUR. Potekal bo štiri leta (januar 2010-december 2013), izvajal pa se bo na območju dežel Emilia-Romagna, Veneto in Furlanija Julijska krajina na italijanski strani ter Obalno-kraške, Goriške in Gorenjske statistične regije na slovenski strani.

CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju, zato da bi povečali njegovo privlačnost, spodbudili varovanje okolja in teritorialno povezovanje med državama. Z vzpostavitvijo infrastrukture in intermodalnih povezav, ki bodo omogočile neprekinjeno potovanje s kolesom po celotnem projektnem območju od Ravenne do Kranjske Gore, bodo vzpostavljeni pogoji za pogostejšo uporabo koles v rekreativne namene in za vsakdanje prevoze. Nova mreža intermodalnih povezav bo obenem privlačna turistična ponudba. Novo zgrajeni odseki poti na obmejnem pasu bodo povezali obe državi na delih, kjer povezav doslej ni bilo oz. so bile slabo vzdrževane. Spodbujanje prebivalstva k pogostejši uporabi koles, ki jih bo možno na posameznih odsekih prevažati z javnimi prevoznimi sredstvi, bo prispevalo k manjši prometni obremenitvi okolja. Splošni cilj projekta je skladen s splošnim ciljem Operativnega programa, saj oba stremita k povečanju privlačnosti programskega območja. V okviru projekta naj bi to dosegli z vplivom na zmanjševanje motoriziranega prometa, s spodbujanjem prebivalstva in obiskovalcev območja k uporabi alternativnih oblik prevoznih sredstev v povezavi z javnimi prevoznimi sredstvi ter s promocijskimi dogodki osveščanja prebivalstva.

Operativni cilji so: dograditi in obnoviti mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na čezmejnem območju, prebivalstvo spodbuditi k uporabi alternativnih prevoznih sredstev, vzpostaviti intermodalne povezave med železniškim in pomorskim prometom, pa tudi cestnim, pripraviti predlog enotnega sistema označevanja rekreacijskih poti, povečati prepoznavnost projektnega območja. Z dosego navedenih ciljev  se želi prispevati k spremembi življenjskih navad prebivalstva in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje. Vzpostaviti se želi nove povezave med posameznimi območji ali obnoviti obstoječe. Načrtovane investicije bodo ponekod izboljšale tudi dostopnost do zalednih krajev.- Spodbudilo se bo sodelovanje med ponudniki različnih oblik prevoznih sredstev, ki je nezadostno oz. ga sploh ni. Kolesarjem se bo omogočilo prevoze koles z javnimi prevoznimi sredstvi (vlaki in ladjami), kar danes pogosto ni možno. Pomembna pridobitev projekta bo tudi predlog enotnega sistema označevanja poti. Obstoječe označbe na projektnem območju se namreč razlikujejo tako med državama kot tudi med posameznimi območji predvsem v Sloveniji. Operativni cilji projekta sledijo tretjemu operativnemu cilju Prednostne naloge 1 Operativnega programa, ki je Izboljšati dostopnost in transportne sisteme ter povečati integracijo med mesti in podeželjem. Dostopnost se bo izboljšalo z gradnjo nekaterih manjkajočih odsekov na obstoječih kolesarskih poteh ali obnovitvijo slabo vzdrževanih delov poti. Na nekaterih delih bo podeželje zato bolje povezano z mesti. Vzpostavilo se bo tesnejše sodelovanje med različnimi oblikami transportnih sistemov.

Strateški vpliv projekta bo razviden s spodbujanjem okolju prijazne mobilnosti in trajnostnega razvoja območja. Prebivalstvo in obiskovalce projektnega območja se bo spodbujalo k pogostejši uporabi alternativnih oblik prevoznih sredstev in k vsaj delni opustitvi vožnje z avtomobilom. Vzpostavitev manjkajoče infrastrukture in spremljajočih storitev za kolesarje bosta nudila pogoje za okolju prijazen razvoj celotnega območja. Učinki projekta bodo razvidni v vseh pokrajinah in regijah, sodelujočih pri projektu.

UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA

Glavni učinki projekta bodo: večja osveščenost prebivalstva o pomenu varovanja okolja, vpliv na spremembo življenjskih navad prebivalstva, razbremenitev okolja, boljša povezanost projektnega območja, vzpostavljene povezave med  različnimi oblikami prevoza (intermodalnost), tesnejše slovensko-italijansko sodelovanje pri prostorskem načrtovanju, boljša kakovost zraka, pogostejša uporaba kolesarskih poti. Pričakovane učinke bo mogoče meriti s številom promocijskih akcij, z rezultati meritev onesnaženosti zraka (emisije CO2, NOx, trdnih delcev), s številom in dolžino novo zgrajenih odsekov kolesarskih poti, številom novih intermodalnih vozlišč, številom obiskovalcev pri ponudnikih storitev ob kolesarski trasi, z velikostjo površine programskega območja, vključenega v projekt.

Pričakovani rezultati so: vzpostavljena mreža kolesarskih in rekreacijskih povezav na čezmejnem območju, vzpostavljena ponudba intermodalnega prevoza (prevoz koles po železnici, morju in rekah), opremljene info točke, vzpostavljena podatkovna baza in digitalna infrastruktura za GIS, pripravljen predlog enotnega sistema označevanja poti in in intermodalnih vozlišč, izpeljane promocijske akcije ter akcije osveščanja prebivalstva in turistov na čezmejnem območju.

Cilje skupine so: lokalno prebivalstvo, obiskovalci projektnega območja, turisti, ponudniki storitev za kolesarje in ostale rekreativce, lokalne in regionalne oblasti. Lokalnemu prebivalstvu bodo na voljo nove rekreacijske poti, ki bodo povezale obe državi in posamezna območja znotraj držav. Povezave bodo lahko uporabljali za dnevne migracije in v rekreacijske namene. Ob poteh bo na voljo ustrezna infrastruktura, na spletu pa podatki o poteh. Lokalnim oblastem bosta na razpolago predlog enotnega sistema označevanja in podatkovna baza GIS.

AKTIVNOSTI

V projektu je predvidenih šest delovnih sklopov: koordinacija in upravljanje, pripravljalne aktivnosti, načrtovanje povezav in načrt označevanja, investicije in razvojne aktivnosti, sistem GIS in komunikacijski načrt.

Koordinacija in upravljanje obsegata vodstvene, usklajevalne in nadzorovalne funkcije, ki jih bo opravljal vodilni partner, sodelovanje med partnerji in vodenje projektnih aktivnosti na ravni posameznega partnerja.

Pripravljalne aktivnosti obsegajo vzpostavljanje projektnega partnerstva, pripravljane sestanke med partnerji, usklajevanja o vsebini in vrednosti projekta.

V okviru tretjega delovnega paketa Načrtovanje povezav in označevanje bodo potekali: preverjanje oz. analiza stanja obstoječe kolesarske mreže na programskem območju; popis sekundarnih kolesarskih poti in izvajalcev javnega prevoza po železnici, morju in rekah, ki ponujajo prevoz koles; identifikacija glavne kolesarske poti čez programsko območje z navezavo predvsem na evropsko sredozemsko kolesarsko pot EuroVelo 8 (Mediterranean Route) in intermodalnih vozlišč; določitev navezav glavne kolesarske mreže na lokalne poti in povezav z intermodalnimi vozlišči; priprava študije s predlogom o enotnem sistemu označevanja povezav in intermodalnih vozlišč na projektnem območju, ki bo skladen z evropskimi in nacionalnimi smernicami ter priprava idejne zasnove za nove kolesarske trase v Sloveniji. Kot posebna aktivnost je opredeljeno sodelovanje vseh partnerjev pri izvedbi delovnega paketa.

Četrti delovni sklop predvideva pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo investicij (gradnjo posameznih odsekov kolesarskih poti), nakup različne opreme za informacijske točke ali za postavitev ob poteh, namestitev označevalnih tabel ob novo zgrajenih odsekih ter identifikacijo lokalnih ponudnikov ob glavni kolesarski trasi na območju Ferrare, zainteresiranih za večjo promocijo.

V petem sklopu bo vzpostavljen geoinformacijski sistem s trasiranjem poti, določenih v okviru WP3, in z določitvijo pomembnih točk (kulturne in naravne znamenitosti ob poteh). Pripravilo se bo slikovne in tekstovne opise točk za vmestitev v navigacijske sisteme. Vzpostavljena bosta podatkovna baza in digitalna infrastruktura. Obliko podatkovne baze se bo prilagodilo za objavo na spletni strani. V okviru pilotnega projekta se bo kupilo navigacijske naprave za promocijo projekta na različnih dogodkih. V posebni aktivnosti je opredeljeno delo partnerjev in zunanjih izvajalcev.

Šesti sklop je komunikacijski načrt, v okviru katerega bodo organizirane promocijske delavnice, novinarske konference, sejemske predstavitve, ekskurzija za novinarje, izdelani bodo kolesarski vodnik z zemljevidom, predstavitvena brošura, spletna stran, Pokrajina Ravenna pa bo izdelala posebne zemljevide za svoje območje.


 

 

 

 

 

Projekt  INTERBIKE je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto INTERBIKE finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Project  INTERBIKE cofinanced by the Cross-border Cooperation Programme Italy-Slovenia 2007-2013, by the European Regional Development Fund and national funds.

[SLO] Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno avtor.
[ITA] l presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore.
[EN] The website is co-financed within the context of the Cross-border Co-operation Slovenia-Italy 2007-2013 Programme from the European Regional Development Fund and national resources. The author is exclusively responsible for the content of the website.